چهارشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۵

یک مرد دو عکس

عاقله البرزیها خوب می‌شناسندش، رباطی، آن که جبر چهارم ریاضی را درس می‌داد

دو تصویر ازو ببینید، همه چیز مشابه است، با سی سال فاصله

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: