چهارشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۷

کنسرواتوار ایروان در گفت وگو با نیک‌رای کوثر

برای معرفی کنسرواتوار کومیتاس در شهر ایروان ارمنستان، گفت وگویی کرده‌ام با نیک‌رای کوثر، دانشجوی ویولن این مدرسه. در مجله هارمونی تاک یا گفت وگوی هارمونیک بخوانیدش

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: