جمعه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۶

روستروپویچ هم رفت

روستروپویچ نوازنده گرانقدر ویولنسل در هشتاد سالگی درگذشت

اصل خبر از بی‌بی‌سی فارسی

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: