یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۵

آریاهای باخ

کتلین بتل از یکی از زیباترین صداهای آسمانی سوپرانو لیریک برخوردار است. ایزاک پرلمن، از سوی دیگر، از بزرگترین ویولنیستهای بازمانده معاصر است. جمع آمدن این دو در اجراهایی از آریاهای آوازنویس بی بدیل تاریخ موسیقی، باخ بزرگ، به ضبطی کم نظیر از شرکت دویچه گرامافون منجر شده است

در بلاگ انگیسی دو قسمت از این سی‌دی را بشنوید

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: