چهارشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۴

بهترین شهرهای دنیا

در انتخاب بهترین شهرهای دنیا توسط نشریه اکونومیک، ونکوور به طور مشترک با وین به مقام سوم رسید. قابل ذکر است که شهرهای ژنو و زوریخ هم به اشتراک اول شدند
این دومین بار است که ونکوور به مقام سوم جهان می رسد، در حالی که در سالهای 2001 تا 2003 سه بار متوالی به مقام اول دست یافته بود. در مورد نحوه و عوامل انتخاب این شهرها درسایت این نشریه، شرایط و ثبات سیاسی و اجتماعی، وضع اقتصادی، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، مسکن، حمل و نقل عمومی، و در مجموع 39 عامل کلیدی کیفیت زندگی ذکر شده است

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: