پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۴

دستور خط فارسی

به میمنت و مبارکی فرهنگستان زبان دستوری برای خط فارسی در پایگاه اینترنتی قرار داد. در مروری سریع، تنها تفاوت اساسی که با دستورهای پراکنده بزرگان دیدم، چسبیدن نشانه جمع "ها" است (صفحه 24). علی ای حال سعی کنیم به تدریج آن را فرا گیریم و پیروی کنیم، چرا که به گمان من یکنواختی املا مهم تر از درستی است، هر چند که در کار فرهنگستان تردید باشد
نگاهی به واژه های مصوب هم خالی از لطف نیست

Online dictionary at www.Answers.com
Concise information in one click

Tell me about: